Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Tietosuojakäytännöt

                                                                                          

Habibi-Dancers ry
Martintie 15 C, 02270 Espoo

(Myöhemmin ”yhdistys” tai ”me”)

 

Toimimme rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme jäsenistämme ja muista yhdistyksemme tanssitunneille tai yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin ilmoittautuneista. Rekisterinpitäjänä olemme vastuussa näistä meille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa kyse on luottamuksesta, ja yksityisyytesi sekä henkilötietojesi suojaaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Sen vuoksi keräämme henkilötietojasi vain niissä määrin ja säilytämme niitä vain sen aikaa, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme jäsenyyttä ja tanssituntien ja tapahtumien järjestelyjä. Tässä tietosuojakäytännössä on käsitelty niitä periaatteita, joita noudatamme henkilötietoja käsitellessämme.

 1. 1.       Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

Anitta Juhonen
Habibi-Dancers ry
anitta.juhonen(at)habibi-dancers.com, 050-5216030

 

 1. 2.       Henkilötietojen käyttötarkoitukset

2.1.        Jäsenrekisteri

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka yhdistyksen ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Jäsenyyksien ylläpito
 • Tanssituntien järjestäminen
 • Lyhytkurssien järjestäminen
 • Yhdistyksen muiden tapahtumien (esim. pikkujoulut) järjestäminen
 • Sähköinen jäsenviestintä
 • Laskutus

2.2.        Asiakasrekisteri

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn suostumukseen, rekisteröidyn ja yhdistyksen välillä solmitun sopimuksen, taikka yhdistyksen ja asiakkaan välisen asiakas-, asiointi- tai sidosryhmäsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

 • Kohdennettu sähköinen viestintä koskien yhdistyksen järjestämiä tunteja, kursseja ja tapahtumia
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Analysointi ja tilastointi
 • Tarjoukset, ostaminen ja palvelun toteuttaminen
 • Laskutus
 1. 3.        Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät

3.1.        Jäsenrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
  • mahdolliset luvat ja suostumukset
  • jäsensuhdetta koskevat tiedot, kuten, laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
  • yhdistyksen viestintään asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot, kuten henkilön kuva

3.2.        Asiakasrekisteri

Käsittelemme rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä:

 • yhteystiedot, kuten nimi, kotikunta, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot
 1. 4.        Säännönmukaiset tietolähteet

4.1.        Jäsenrekisteri

 • jäseneltä itseltään sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla,
 • rekisterinkäsittelijän syöttäminä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:

 • puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä

4.2.        Asiakasrekisteri

 • rekisteröidyltä itseltään internetin kautta, sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella, tai muulla vastaavalla tavalla,
 • yhdistyksen jäsenrekisteristä,
 • erilaisten markkinointitoimenpiteiden ja -kampanjoiden sekä muiden vastaavien toimenpiteiden yhteydessä suoraan rekisteröidyltä

Henkilötietoja voidaan kerätä ja kerättyjä henkilötietoja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä, kuten yhteystietojen päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta tai yrityksiltä, esimerkiksi:

 • puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä
 1. 5.        Tietojen säilytysaika

Säilytämme käyttäjän tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen yllä kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Ellei rekisteröity ole osallistunut yhdistyksen järjestämään toimintaan kuluvalla tai edellisellä puolivuotiskaudella tai jäsenen kyseessä ollessa ole maksanut edellisen vuoden jäsenmaksuaan, käyttäjän asiakassuhde tai muu henkilötietojen käsittelyperuste on päättynyt, rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan.

Halutessaan rekisteröity voi ilmoittautua sähköpostilistalle, vaikkei olekaan enää jäsen ja tai tunneilla kävijä. Tällöin sähköposti poistetaan listalta viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Voimme kuitenkin olla velvoitettuja säilyttämään joitakin käyttäjän henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

 1. 6.        Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjän vastuuhenkilöt (hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä viestinnästä vastaavat sekä yksittäisen kurssin tai tapahtuman vastuuhenkilö) voivat käsitellä henkilötietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla. 

 1. 7.        Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä säännönmukaisesti EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. 8.        Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille. Luovutamme tietoja kolmansille osapuolille vain seuraavissa tapauksissa.

 • Voimme luovuttaa käyttäjän henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuvalla, tavalla.
 • Voimme luovuttaa tietoja tilastollista, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.
 • Jos käyttäjä on erikseen antanut suostumuksensa yhdistyksen yhteistyökumppaneiden sähköiseen suoramarkkinointiin, voidaan käyttäjän tietoja luovuttaa tarkoin valituille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin.
 1. 9.        Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen info(at)habibi-dancers.com otsikolla Habibi-Dancers ry Tietosuoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä sähköpostitse info(at)habibi-dancers.com.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ilmoittamalla siitä sähköpostitse info(at)habibi-dancers.com.

Oikeus poistaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa rekisterinpitäjän rekisteristä ilmoittamalla siitä sähköpostitse info(at)habibi-dancers.com.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu. 

 1. 10.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.